دسته بندی دوره ها

دوره های آموزشی گام در هفت رسته مختلف طبقه بندی شده است

  • دوره های آموزشی تعمیرات دستگاه ها و بردهای الکترونیکی

  • دوره های آموزشی شبکه کامپیوتر

  • دوره های آموزشی روباتیک

  • دوره های آموزشی توسعه و برنامه نویسی وب

  • دوره های آموزشی برنامه نویسی

  • دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی

  • دوره های آموزشی کاربردی رشته الکترونیک