دوره های آموزشی گام در هفت رسته مختلف طبقه بندی شده است

  • دوره های آموزشی تعمیرات دستگاه ها و بردهای الکترونیکی
  • دوره های آموزشی شبکه کامپیوتر
  • دوره های آموزشی روباتیک
  • دوره های آموزشی توسعه و برنامه نویسی وب
  • دوره های آموزشی برنامه نویسی
  • دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی
  • دوره های آموزشی کاربردی رشته الکترونیک